Ordenantzak · Tasak

Udal Ordenantzak · Tasak

1. Obligaziozko udal zergak

1.1. Ondasun Higiezinei buruzko zergak

A) GAUR EGUNGO EGOERA [2022 urtea]

1.- OBLIGAZIOZKO UDAL ZERGAK

1.1. Ondasun Higiezinei buzuko Zergak
a) Hiri Ondasunentzat: 
- Industri edo Zerbitzu erabilerarako lurzoruan dauden ondasun hiritarrentzat: Karga tasa: % 0,482
- Gainerako Ondasun hiritarrentzat: Karga tasa: % 0,2464.
b) Landa Ondasunentzat: Karga tasa: % 0,49745.
 
Salbuetsiak geratzen dira familia osatzen duten kideen egoera ekonomikoa dela eta, familia unitateko kide guztien urteko sarrerak (gauden urtearen aurreko ekitaldiko datuak kontutan hartuaz) ondoren ezartzen diren kopurura iristen ez badira:
GEHIENEKOAK KIDE KOPURUAREN ARABERA HILEAN URTEAN
1 602,28€ 7.227,36€
2 752,85€ 9.034,20€
3 865,78€ 10.389,36€
4 edo gehiago 903,42€ 10.841,04€

Salbuespenaren onarpena Alkatetzaren ebazpen bidez egingo da, eta beti ere ordainketa egin ondoren salbuespen egoera Udaletxean egiaztatzen bada. Horretarako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

 • Eskaera behar bezala beteta.
 • Ondasun higiezinei buruzko zerga ordaindu izanaren agiria.
 • Familia osatzen dutenen errolda agiria.
 • Familia osatzen duten kide guztien aurreko urteko PFEZ aitorpena.
 • Familia kide diren pertsonen izenean dauden ondasunen agiriak.

Urtarrilaren 1ean ohiko bizileku ez diren bizitoki finkentzako kuota likidoaren %50eko  errekargoa  ezartzen da. Bizitoki finka ezohiko bizilekua izango da, urtarrilaren 1ean etxebizitza horretan inor ez badago erroldaturik. Alokatura dauden etxebizitzak ohiko bizilekuak izango dira legezko kontratua indarrean badago. 2015eko irailaren 26tik aurrera sinatutako alokairu kontratuak Eusko Jaurlaritzako Bizilagun zerbitzuan erregistratuak egon beharko dira, dagokion fidantzarekin.
%50a errekargua ez da aplikatuko, zergaren titular den etxebizitzako jabea, bere ohiko etxebizitza izanda, bertan erroldatuta ez dagoenean, arrazoia “familia ingurunean zaintzaile” izaera izanik, zaintzen duen mendekotasuna duen pertsonaren etxebizitzan erroldatua dagoenean.

1.2. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga

A) GAUR EGUNGO EGOERA [2022 urtea]

Ibilgailuen potentzia eta mota

Kuota (euroak)

A) Turismoak

 

 

2022 urtea

· 9 zaldi fiskal baino gutxiagokoak

 

 

38,75

· 9tik 11,99 zaldi fiskalera bitartekoak

   

80,52

· 12tik 13,99 zaldi fiskalera bitartekoak

   

134,33

· 14tik 15,99 zaldi fiskalera bitartekoak

   

180,98

· 16tik 19,99 zaldi fiskalera bitartekoak

   

232,52

· 20 zaldi fiskaletik gorakoak

   

295,47

   

B) Autobusak

   

2022 urtea

· 21 plaza baino gutxiagokoak

   

186,19

· 21etik 50 plazatara bitartekoak

   

265,19

· 50 plaza baino gehiagokoak

   

331,46

   

C) Kamioiak

   

2022 urtea

· Karga erabilgarriko 1.000kg. baino gutxiago

   

94,51

· Karga erabilgarriko 1.000tik 2.999 kg.ra

   

186,19

· Karga erabilgarriko 2.999tik 9.999 kg.ra

   

265,19

· Karga erabilgarriko 9.999 kg baino gehiagokoak

   

331,46

   

D) Traktoreak

   

2022 urtea

· 16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak

   

39,49

· 16tik 25 zaldi fiskalera bitartekoak

   

62,03

· 25 zaldi fiskal baino gehiagokoak

   

186,18

 

E) Trakzio mekanikozko ibilgailuek arrastran eramandako atoi eta erdi atoiak

   

2022 urtea

· Karga erabilgarriko 1.000 kg. baino gutxiago

   

39,49

· Karga erabilgarriko 1.000tik 2.000 kg bitartean

   

62,03

· Karga erabilgarriko 2.999tik gorakoak

   

186,18

 

   

F) Bestelako ibilgailuak

   

2022 urtea

· Ziklomotoreak

   

9,90

· 125 z.k.-rainoko motozikletak

   

9,90

· 125tik 250 z.k.-rainoko motozikletak

   

16,99

· 250tik 500 z.k.-rainoko motozikletak

   

33,84

· 500tik 1.000 z.k.-rainoko motozikletak

   

67,67

· 1.000 z.k.-tik goragoko motozikletak

   

135,40

Aintzinako ibilgailuen 100eko 100era bitarteko hobariari dagokionez, beti ere aplikatzen hasiko da eskatzaileak eskaera egin eta hurrengo urtetik aurrera.
100eko 50eko hobaria ere ezarri izango da, ibilgailuaren  motorren edo kontsumitzen duen karburanten arabera, ingurugiroan duen eragina aintzat harturik, beti ere aplikatzen hasiko da eskatzaileak eskaera egin eta hurrengo urtetik aurrera.
100eko 100era bitarteko hobaria ezartzen da E)ataleko atoi eta atoi erdientzat, beti ere, ganadua garraiatzeko direnean. Hobari hau automatikoki aplikatuko da.

1.3. Iharduera ekonomikoen gaineko zerga

A) GAUR EGUNGO EGOERA [2022 urtea]

 • Kuota: 2,0196

 

2. Ezarpen borondatezko zergak

2.1 Eraikuntza, instalazio eta obre buruzko zerga

A) Gaur egungo egoera [2022 URTEA]

Karga tasa

· Oin berriko obrak edo eraikinak, hauek txikien sailkapenean sartzen direnean, 6.000 euro arte, eta gainera lurzoru mota guztietan egiten diren etxebizitzen birgaitze obrak, beti ere ohiko etxe bizitzarako badira (beharrezkoa izango da etxebizitza horretan gutxienez 5 urtez erroldatuta egoteko konpromisoa).

Salbuetsita

· Obrak, eraikinak edo oin berriko instalazioak orokorrean

3,50 %

· Edozein motako obrak, eraikinak edo instalazioak nekazal arlokoak Salbuetsita

· Obrak, eraikinak eta instalazioak industri arlokoak

4,50 %

· Mota guztietako eraikuntza, eraikin eta instalazioen handikuntza edo/eta aldakuntza edo birgaikuntza obrak (lehenengo puntuan adierazitakoa izan ezik).

3,50 %

· Barne aldaketa obrak edo/eta eraikinen birgaikuntza, edozein erabilera dela eta, barne etxebizitza bi edo gehiagotan zatitzeko obrak direnean

3,50 %

· Edozein motako lurzorutan egin beharreko lur mugimenduak eta lurra erauzteko eta berdintzeko lanak

5,00 %

· Betelan exekuzio obrak edo/eta zabortegiak, deba Eusko Jaurlaritzako 423/1994 Dekretuan jasotzen den “baimendutako zabortegi eta leku” definizioaren arabera

 

5,00 %

Ordenantzaren 7.5 artikuluak honela esaten zuen hitzez hitz: “3. artikuluko 11. puntuko betelan exekuzio obrak edo zabortegi kasuak direnean, oinarri ezargarria, modulo honen bitartez egingo da: 
 
O.E.= betelan bolumena m³tan x 3,10 euro m³ko.
 
Orain artikulu horri honako modulo berri hau gehitzen zaio: 
 
O.E.= AHTko obren hondakinak direnean betelan bolumena m³tan x 1,60 euro m³ko.
 
Salbuespen egoera bat onartzen da:
 
Udal interes berezi bezala aitortzea, kuotaren %100ko salbuespena ezarri ahal izateko, herriarentzat onuragarri diren eraikin, obra eta instalazioak, beti ere herriari eta herritarrei zerbitzu bat ematea suposatzen denean, zehazki: janari dendak, arropa dendak, eguneroko erabilerarako gai ezberdinak saltzeko dendak
 
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
 
- Eskaera behar den bezala beteta.
- Egin nahi den eraikin, obra edo instalakuntzaren behar den dokumentazioa, non azaltzen den zehazki zer nolako jarduera ezarri nahi den.
- Alkatetzak, eraikin, obra edo instalakuntzaren lizentzia ematerakoan, onartu ahalko du eskatutako salbuespenaren aplikazioa, ebazpen bidez.

2.2 Hirilurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga

A) Gaur egungo egoera [2019 URTEA]

ALDIA

PORTZENTAIA %

TARIFA

1-5

3,1

5

5-10

2,8

5

10-15

2,7

5

15-20

2,7

5

 

Bakarrik industri zoruan aplikatuko da.

3.Tasak

3.1. Zerbitzu publikoak eskaini eta iharduerak burutzeagatiko tasak

3.1.A. Lurzoruaren legeak exigitutako hirigintz baimenak

A) Gaur egungo egoera [2022 URTEA]

Obra txikiei dagozkien lizentziak emateagatik:

6.000,00 euro arteko aurrekontua dutenak

Salbuetsiak

6.000,00-30.000,00 euro arteko obrak

140,72

Obra handiei dagozkien lizentziak emateagatik:

Nekazal sektoreari dagozkionak

38,21

Etxebizitzak (2 etxebizitza arte)

371,70

Etxebizitzak (3 etxebizitza edo gehiago)

922,47

Industria

· 1.000 m² artekoak

922,47

· 1.000 m² / 5.000 m² artekoak

1.840,79

· 5.000 m²tik aurrerakoak

2.764,82

Partikularrek bultzatutako iharduerengatik

Plan Partzial, Plan berezi, eta urbanizazio proiektuen tramitazioa

4.607,84

Xehekapen azterlan proiektuen tramitazioa

2.534,61

Birpartzelazio eta konpentsazio proiektuak

3.686,41

Hirigintza kontsultak

460,79

Nekazaritzako hirigintz kontsultak

46,05

Gainerakoak

967,68

Iragarki gastuak aparte dira eta beti eskatzaileen kontura

 

 

3.1.B. Establezimenduen irekitze lizentziak emateagatiko tasak

A) Gaur egungo egoera [2022 URTEA]

Iharduera salbuetsiak dituzten establezimenduentzako lizentziak emateagatik

461,10

· Komertzioak

461,10

· Industriak

925,78

· Gainerako instalazioak

925,78

Salbuespen egoera bat aurreikusten da:

 • Udal interes berezi bezala aitortzea, %100ko salbuespena ezarri ahal izateko, herriarentzat onuragarri diren komertzioak (dendak) irekitzeagatik, beti ere herriari eta herritarrei zerbitzu bat ematea suposatzen denean, zehazki: janari dendak, arropa dendak, eguneroko erabilerarako gai ezberdinak saltzeko dendak

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Eskaera behar den bezala beteta.
 • Ireki nahi den komertzioaren (denda) dokumentazioa, non azaltzen den zehazki zer nolako jarduera ezarri nahi den.
 • Alkatetzak, irekitzen baimena edo lizentzia ematerakoan, onartu ahalko du eskatutako salbuespenaren aplikazioa, ebazpen bidez.

 

3.1.C. Zaborrak etxez etxe biltzeagatiko tasak

Batzorde Teknikoak adostutako eta 2021eko otsailaren 15eko Osoko Bilkuran berretsitako akordioen arabera, ondorengo prezioak izango dira Ezkio eta Itsasoko eremuetan, bakoitzaren zabor-bilketa zerbitzuaren berezitasunak kontuan izanda.

Ezkio eta Itsasoko eremuetan, bietan bilketa era desberdinak daudenez, prezio desberdinak aplikatuko dira industri motako prezioan izan ezik.

A) Gaur egungo egoera [2022 URTEA]

Mota

Hiruhilekoa

Urtekoa

Etxeko zaborrak

123,46

138,92

Merkatal zaborrak

286,80

322,74

Industri zaborrak

793,23

793,23

 

3.1.D. Udal hilerriko zerbitzuengatiko tasa

A) Gaur egungo egoera [2022 URTEA]

 • Lurrean hilobiratzeagatik:                                    162,96 euro.
 • Lurrean hilobiratutako gorpua ateratzeagatik: 162,96 euro.

3.1.E. Udal Pilotalekuaren erabilpenagatiko tasak

A) Gaur egungo egoera [2022 URTEA]

KUOTA

E

22 orduak arte, argia erabil

138,92

Alokatzea, pilotan jokatzeko

Argirik gabe, orduko

4,18

Pilotalekuaren alkilerra, beste ekintza batzuetarako

Mitinak (argiaren kostua aparte)

72,74

Kontzertuak, antzerkiak, e.a. (argiaren kostua aparte) 104,20

 

3.2. Landa bideen erabilera berezia.

Batzorde Teknikoak adostutako eta 2021eko otsailaren 15eko Osoko Bilkuran berretsitako akordioen arabera, ondorengo prezio eta ordenantzak izango dira Ezkio eta Itsasoko eremuetan, bakoitzeko bide publikoe berezitasunak kontuan izanda.

Ezkio eta Itsaso, eremu bakoitzean dauden berezitasunak ikusita, honako hau izango da bakoitzaren prezioak eta indarrean egongo diren ordenantzak:

Ezkio

- Tasa: Bidaia eta 500 metro lineal edo bide-zati bakoitzeko 10,76 euro. Lana dohain eginez bide horren hobekuntza edo kontserbazioan lagundu dutela behar bezala egiaztatzen duten eskatzaileek aipaturiko zenbateko horren %10 ordainduko dute.
- Fidantza: 500 metro lineal edo bide-zati bakoitzeko eta bidai bakoitzeko 43,30 euroko kopuru unitarioa.
 
Itsaso
 
- Tasa: Bidaia eta 500 metro lineal edo bide-zati bakoitzeko 2,55euro ordainduko dira. Kopuru hori urtero eguneratu egingo da, urte berriko lehen egunean, KPIak izaten dituen aldaketen arabera.
- Fidantza: , 500 metro lineal edobide-zati bakoi tze ko eta bidaia bakoi tze ko 43,30 euroko kopuru unitarioa hartuko da.
 
Itsasoko eremurako indarrean egongo da Itsasoko udal bide publikoak arautzeko ordenantza 2020ko uztailak 15ean Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutakoa.
 

 3.3 Karpa lagapena

 • Karpa lagatzeagatik prezioa: 2.000,00 euro (gehinez 7 eguneko eperako, jaso eta itzultzen den arte).
 • 7 egun horietatik gainditzen den egun bakoitzeko: 100,00 euro egun bakoitzeko.

Baimen bakoitzagatik: 300,00 euroko bermea jarriko beharko da.