Egutegi fiskala

Egutegi Fiskala 2022

Kontzeptuak & borondatezko epeak

Ezkio-Itsasoko Udalerriko zergadunei jakinarazten zaie 2022ko urtealdiari dagozkion Zerga eta Prezio Publikoen Egutegi Fiskala, eta bertan diru-sarrera horien ordainketa egiteko epeak ezar­tzen direla:

— Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Zerga:
Borondatezko epea: maiatzaren 2tik ekainaren 2ra.
Kargu data: ekainaren 2a.
 
— Zabor bilketa:
*  2021eko 4. hiruhilabetea:
borondatezko epea: 2022-01-31tik 2022-02-15era.
Kargu data: 2022-02-15ean.
*  2022ko 1. hiruhilabetea:
Borondatezko epea: 2022-04-29tik 2022-05-14era.
Kargu data: 2022-5-14an.
*  2022ko 2. hiruhilabetea:
Borondatezko epea: 2022-07-29tik 202-08-13ra.
Kargu data: 2022-08-13an.
*  2022ko 3. hiruhilabetea:
Borondatezko epea: 2022-10-31tik 2022-11-15era.
Kargu data: 2022-11-15ean.
 
— Landa-hirilur gaineko Zergaren Ordainaldiaren buruzko:
Borondatezko epea: maia­tza­ren 15etik ekainaren 30era.
Kargu data: ekainaren 30ean.
 
— Jarduera Ekokomikoen gaineko zerga:
Urriaren 2tik azaroaren 10era.
Kargu data: azaroaren 10ean.
a)  Jendearen­tzat agerian jarrita dagoen tokia: Idazkari­tza-bulegoan.
b)  Azter­tzeko epeak: Lehen aipatutakoak.
c)  Desadostasuna ager­tzeko epea: Ordainketa egiteko borondatezko epealdia amaitu eta hurrengo egunetik hastia zenbatutako hilabeteko, aurkeztu beharrekoa den berrazter­tzeko errekur­tsoa aurkeztuta.
d)  Errekur­tsoa aurkeztu behar zaion organoa: Alkate-Udalburua.
e)  Errekur­tsoa aurkezteko tokia: Udale­txeko Sarrerako Erregistroa, bulego-orduetan.
f)  Errekur­tsoa aurkeztearen ondorioak: Aipatutako 2/2005 Foru Arauak 23.1. artikuluan xedatuak.
g)  Ordain­tzeko epea: Egutegi fiskal honetan ager­tzen dena.
h)  Ordain­tzeko era: Helbideratutako ordainagiriak, zuzenean kargatuko dira bezeroak emandako Banku edo Aurrezki Kutxa­ren kontuan.
 
Helbidera­tzeke daudenei dagokienez,zorretan dutena ordain­tzeko beharrezkoa duten agiria helbide fiskalera bertara bidaliko zaie, ohiko postaz.
 
Agiri hori eskura ez izanez gero, zordunak edo haren ordez ordaindu nahi duenak, Zergabilketa-bulegoan eskatuko du agiria borondatezko ordainaldiaren barruan.
 
Borondatezko ordaindaldi-epea ordaindu gabe pasatuz gero, zorrak premiamendu-jardunbidez eskatuko dira, eta premiamendu-jardunbidez eskatuko dira, eta premiamendu-gainkargua, atze­rapenaren interesak, eta, hala balegokie, sor litezkeen kostuak gehituko zaizkie.
 
Ezkio-Itsaso, 2022ko martxoa.