Web edukia bistaratu

Udal Ordenantzak · Tasak

1. Obligaziozko udal zergak

1.1. Ondasun Higiezinei buruzko zergak

Gaur egungo egoera [2016 URTEA]

 • Hiri ondasunentzat:
  Industri edo zerbitzu erabilerarako lurzoruan dauden ondasun hiritarrentzat: Karga tasa: %0,380
  Gainerako Ondasun hiritarrentzat: karga tasa: %0,230
 • Landa ondasunentzat: %0,480

Salbuetsiak geratzen dira familia osatzen duten kideen egoera ekonomikoa dela eta, familia unitateko kide guztien urteko sarrerak (gauden urtearen aurreko ekitaldiko datuak kontutan hartuaz) ondoren ezartzen diren kopurura iristen ez badira:

GEHIENEKOAK KIDE KOPURUAREN ARABERA HILEAN URTEAN
1 602,28€ 7.227,36€
2 752,85€ 9.034,20€
3 865,78€ 10.389,36€
4 edo gehiago 903,42€ 10.841,04€

Salbuespenaren onarpena Alkatetzaren ebazpen bidez egingo da, eta beti ere ordainketa egin ondoren salbuespen egoera Udaletxean egiaztatzen bada. Horretarako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

 • Eskaera behar bezala beteta
 • Ondasun higiezinei buruzko zerga ordaindu izanaren agiria
 • Familia osatzen dutenen errolda agiria
 • Familia osatzen duten kide guztien aurreko urteko PFEZ aitorpena

1.2. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga

Ibilgailuen potentzia eta mota

Kuota (pezeta-euroak)

A) Turismoak

Foru Araua

2012

2016

· 9 zaldi fiskal baino gutxiagokoak

3.000

35,80

36,66

· 9tik 11,99 zaldi fiskalera bitartekoak

6.000

74,38

76,17

· 12tik 13,99 zaldi fiskalera bitartekoak

10.000

124,11

127,09

· 14tik 15,99 zaldi fiskalera bitartekoak

 

14.000

167,20

171,21

· 16tik 19,99 zaldi fiskalera bitartekoak

18.000

214,81

219,97

· 20 zaldi fiskaletik gorakoak

20.000

273,00

279,55

 

Ibilgailuen potentzia eta mota

Kuota (pezeta-euroak)

B) Autobusak

Foru Araua

2012

2016

· 21 plaza baino gutxiagokoak

13.860

172,01

176,14

· 21etik 50 plazatara bitartekoak

19.740

245,00

250,88

· 50 plaza baino gehiagokoak

24.675

306,22

313,57

 

Ibilgailuen potentzia eta mota

Kuota (pezeta-euroak)

C) Kamioiak

Foru Araua

2012

2016

· Karga erabilgarriko 1.000kg. baino gutxiago

7.035

87,31

89,41

· Karga erabilgarriko 1.000tik 2.999 kg.ra

13.860

172,00

176,13

· Karga erabilgarriko 2.999tik 9.999 kg.ra

19.740

245,00

250,88

· Karga erabilgarriko 9.999 kg baino gehiagokoak

24.675

306,22

313,57

 

Ibilgailuen potentzia eta mota

Kuota (pezeta-euroak)

D) Traktoreak

Foru Araua

2012

2016

· 16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak

2.940

36,48

37,36

· 16tik 25 zaldi fiskalera bitartekoak

4.620

57,31

58,69

· 25 zaldi fiskal baino gehiagokoak

13.860

172,00

176,13

 

Ibilgailuen potentzia eta mota

Kuota (pezeta-euroak)

E) Trakzio mekanikozko ibilgailuek arrastran eramandako atoi eta erdi atoiak

Foru Araua

2012

2016

· Karga erabilgarriko 1.000 kg. baino gutxiago

2.940

36,48

37,36

· Karga erabilgarriko 1.000tik 2.000 kg bitartean

4.620

57,31

58,69

· Karga erabilgarriko 2.999tik gorakoak

13.860

172,00

176,13

 

Ibilgailuen potentzia eta mota

Kuota (pezeta-euroak)

F) Bestelako ibilgailuak

Foru Araua

2012

2016

· Ziklomotoreak

735

9,15

9,37

· 125 z.k.-rainoko motozikletak

735

9,15

9,37

· 125tik 250 z.k.-rainoko motozikletak

1.260

15,69

16,07

· 250tik 500 z.k.-rainoko motozikletak

2.520

31,27

32,02

· 500tik 1.000 z.k.-rainoko motozikletak

5.040

62,52

64,02

· 1.000 z.k.-tik goragoko motozikletak

10.080

125,10

128,10

Aintzinako ibilgailuei dagokienez 100eko 100era bitarteko hobaria aplikatzen zaie, eta beti ere aplikatzen hasiko da eskatzaileak eskaera egin eta hurrengo urtetik aurrera.

2. Ezarpen borondatezko zergak

2.1 Eraikuntza, instalazio eta obre buruzko zerga

Gaur egungo egoera [2016 URTEA]

Karga tasa

· Oin berriko obrak edo eraikinak, hauek txikien sailkapenean sartzen direnean, 6.000 euro arte

Salbuetsita

· Obrak, eraikinak edo oin berriko instalazioak orokorrean

3,50 %

· Oin berriko obrak, eraikinak edo instalazioak nekazal arlokoak

0,35 %

· Obrak, eraikinak eta instalazioak industri arlokoak

4,50 %

· Mota guztietako eraikuntza, eraikin eta instalazioen handikuntza edo/eta aldakuntza edo birgaikuntza obrak

3,50 %

· Barne aldaketa obrak edo/eta eraikinen birgaikuntza, edozein erabilera dela eta, barne etxebizitza bi edo gehiagotan zatitzeko obrak direnean

3,50 %

· Edozein motako lurzorutan egin beharreko lur mugimenduak eta lurra erauzteko eta berdintzeko lanak

5,00 %

· Betelan exekuzio obrak edo/eta zabortegiak, deba Eusko Jaurlaritzako 423/1994 Dekretuan jasotzen den “baimendutako zabortegi eta leku” definizioaren arabera

5,00 %

Honako salbuespen egoera hau aurrikusten da:

 • Udal interes berezi bezala aitortzea, kuotaren %100ko salbuespena ezarri ahal izateko, herriarentzat onuragarri diren eraikin, obra eta instalazioak, beti ere herriari eta herritarrei zerbitzu bat ematea suposatzen denean, zehazki: janari dendak, arropa dendak, eguneroko erabilerarako gai ezberdinak saltzeko dendak

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Eskaera behar den bezala beteta.
 • Egin nahi den eraikin, obra edo instalakuntzaren behar den dokumentazioa, non azaltzen den zehazki zer nolako jarduera ezarri nahi den.
 • Alkatetzak, eraikin, obra edo instalakuntzaren lizentzia ematerakoan, onartu ahalko du eskatutako salbuespenaren aplikazioa, ebazpen bidez.
 1. Hirulurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga

Gaur egungo egoera [2016 URTEA]

ALDIA

PORTZENTAIA %

TARIFA

1-5

3,1

5

5-10

2,8

5

10-15

5

15-20

2,7

5

3.Tasak

3.1. Zerbitzu publikoak eskaini eta iharduerak burutzeagatiko tasak

3.1.A. Lurzoruaren legeak exijitutako hirigintz lizentziak emateagatiko tasa

Gaur egungo egoera [2016 URTEA]

Obra txikiei dagozkien lizentziak emateagatik:

6.000,00 euro arteko aurrekontua dutenak

Salbuetsiak

6.000,00-30.000,00 euro arteko obrak

133,12

Obra handiei dagozkien lizentziak emateagatik:

Nekazal sektoreari dagozkionak

36,15

Etxebizitzak (2 etxebizitza arte)

351,64

Etxebizitzak (3 etxebizitza edo gehiago)

872,69

Industria

· 1.000 m² artekoak

872,69

· 1.000 m² / 5.000 m² artekoak

1.741,45

· 5.000 m²tik aurrerakoak

2.615,61

Partikularrek bultzatutako iharduerengatik

Plan Partzial, Plan berezi, eta urbanizazio proiektuen tramitazioa

4.359,16

Xehekapen azterlan proiektuen tramitazioa

2.397,83

Birpartzelazio eta konpentsazio proiektuak

3.487,46

Hirigintza kontsultak

435,93

Nekazaritzako hirigintz kontsultak

43,57

Gainerakoak

915,46

Iragarki gastuak aparte dira eta beti eskatzaileen kontura

 

 

3.1.B. Establezimenduen irekitze lizentziak emateagatiko tasak

Gaur egungo egoera [2016 URTEA]

Iharduera salbuetsiak dituzten establezimenduentzako lizentziak emateagatik

436,22

Iharduera sailkatuak dituzten establezimenduentzako lizentziak emateagatik

· Komertzioak

436,22

· Industriak

872,86

· Gainerako instalazioak

872,86

Honako salbuespen egoera aurrikusita dago:

 • Udal interes berezi bezala aitortzea, %100ko salbuespena ezarri ahal izateko, herriarentzat onuragarri diren komertzioak (dendak) irekitzeagatik, beti ere herriari eta herritarrei zerbitzu bat ematea suposatzen denean, zehazki: janari dendak, arropa dendak, eguneroko erabilerarako gai ezberdinak saltzeko dendak

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Eskaera behar den bezala beteta.
 • Ireki nahi den komertzioaren (denda) dokumentazioa, non azaltzen den zehazki zer nolako jarduera ezarri nahi den.
 • Alkatetzak, irekitzen baimena edo lizentzia ematerakoan, onartu ahalko du eskatutako salbuespenaren aplikazioa, ebazpen bidez.

 

3.1.C. Zaborrak etxez etxe biltzeagatiko tasa

Gaur egungo egoera [2016 URTEA]

Mota

Hiruhilekoa

Urtekoa

Etxeko zaborrak

30,26

121,04

Merkatal zaborrak

70,29

281,18

Industri zaborrak

140,85

563,54

 

3.1.D. Udal hilerriko zerbitzuengatiko tasa

Gaur egungo egoera [2016 URTEA]

 • Lurrean hilobiratzeagatik:                                    154,16 euro.
 • Lurrean hilobiratutako gorpua ateratzeagatik: 154,16 euro.

 

3.1.E. Udal pilotalekuaren erabilpenagatiko tasak

Gaur egungo egoera [2016 URTEA]

KUOTA

EUROAK

22 orduak arte, argia erabiliz, ordu erdiko

1,52

Alokatzea, pilotan jokatzeko

· Argirik gabe, orduko

4,10

· Argiarekin, orduko

6,84

Pilotalekuaren alkilerra, beste joku batzuetarako

· Argirik gabe, orduko

19,93

· Argiarekin, orduko

22,53

Pilotalekuaren alkilerra, beste joku batzuetarako

· Mitinak (argiaren kostua aparte)

68,61

· Kontzertuak, antzerkiak, e.a. (argiaren kostua aparte)

98,30

3.2. Udal jabari publikoaren erabilera pribatiko edo probetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza

3.2.1 Udal bide publikoen lurzoru, lupe edo hegalkinaren erabilpen pribatiboa edo probetxamendu berezia, hornidura zerbitzuen enpresa ustiatzaileen alde

Gaur egungo egoera [2016 URTEA]

Auzoteria osoari edo horren zati garrantzitsu bati dagozkion hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aldeko bide publikoen lurzoru, zorupe edo hegalkinaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziengatiko tasa aipatutako enpresek edual mugartean urtean eskuratzen duten fakturaziotik datozen diru-sarrera gordinen %1,5ekoa da. Martxoak 19ko 4/2003 Foru Arauak aldaketak sartu ditu tasa honetan, eta baita ere sartzen dira zerbitzu horien enpresa ustiatzaileen artean zerbitzu horiek banatu eta merkaturatzen dituzten enpresak.

3.2.2 Landa bideen erabilera berezia

Gaur egungo egoera [2016 URTEA]

 • Tasa: Bidaia eta 500 metro lineal edo bide-zati bakoitzeko 10,18 euro. Lana dohain eginez bide horren hobekuntza edo kontserbazioan lagundu dutela behar bezala egiaztatzen duten eskatzaileek aipaturiko zenbateko horren %10 ordainduko dute.
 • Fidantza: 500 metro lineal edo bide-zati bakoitzeko eta bidai bakoitzeko 40,96 euroko kopuru unitarioa.
 • Ezarritako tasa eta fidantza aplikatuko da hormigonatu nahiz hormigonatu gabeko udal titularitateko bide publikoetan eta bi kasuetan baldintza berdinetan.

 3.2.3 Karpa lagapena

 Gaur egungo egoera (2016 urtea)

 • Karpa lagatzeagatik prezioa: 2.000,00 euro (gehinez 7 eguneko eperako, jaso eta itzultzen den arte).
 • 7 egun horietatik gainditzen den egun bakoitzeko: 100,00 euro egun bakoitzeko.

Baimen bakoitzagatik: 300,00 euroko bermea jarriko beharko da.