Visor de contenido web

Udal Ordenantzak · Tasak

1. Obligaziozko udal zergak

1.1. Ondasun Higiezinei buruzko zergak

A) GAUR EGUNGO EGOERA [2018 urtea]

 • Hiri ondasunentzat:
  . Industri edo Zerbitzu erabilerarako lurzoruan dauden ondasun hiritarrentzat: Karga tasa: % 0,4634
  . Gainerako Ondasun hiritarrentzat: Karga tasa: % 0,2416.
 • Landa Ondasunentzat: Karga tasa: % 0,4877

Salbuetsiak geratzen dira familia osatzen duten kideen egoera ekonomikoa dela eta, familia unitateko kide guztien urteko sarrerak (gauden urtearen aurreko ekitaldiko datuak kontutan hartuaz) ondoren ezartzen diren kopurura iristen ez badira:

GEHIENEKOAK KIDE KOPURUAREN ARABERA HILEAN URTEAN
1 602,28€ 7.227,36€
2 752,85€ 9.034,20€
3 865,78€ 10.389,36€
4 edo gehiago 903,42€ 10.841,04€

Salbuespenaren onarpena Alkatetzaren ebazpen bidez egingo da, eta beti ere ordainketa egin ondoren salbuespen egoera Udaletxean egiaztatzen bada. Horretarako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

 • Eskaera behar bezala beteta
 • Ondasun higiezinei buruzko zerga ordaindu izanaren agiria
 • Familia osatzen dutenen errolda agiria
 • Familia osatzen duten kide guztien aurreko urteko PFEZ aitorpena

1.2. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga

A) GAUR EGUNGO EGOERA [2018 urtea]

Ibilgailuen potentzia eta mota

Kuota (euroak)

A) Turismoak

 

 

2018 urtea

· 9 zaldi fiskal baino gutxiagokoak

 

 

37,25

· 9tik 11,99 zaldi fiskalera bitartekoak

   

77,39

· 12tik 13,99 zaldi fiskalera bitartekoak

   

129,12

· 14tik 15,99 zaldi fiskalera bitartekoak

   

173,95

· 16tik 19,99 zaldi fiskalera bitartekoak

   

223,49

· 20 zaldi fiskaletik gorakoak

   

284,00

   

B) Autobusak

   

2018 urtea

· 21 plaza baino gutxiagokoak

   

178,96

· 21etik 50 plazatara bitartekoak

   

254,89

· 50 plaza baino gehiagokoak

   

318,59

   

C) Kamioiak

   

2018 urtea

· Karga erabilgarriko 1.000kg. baino gutxiago

   

90,84

· Karga erabilgarriko 1.000tik 2.999 kg.ra

   

178,96

· Karga erabilgarriko 2.999tik 9.999 kg.ra

   

254,89

· Karga erabilgarriko 9.999 kg baino gehiagokoak

   

318,59

   

D) Traktoreak

   

2018 urtea

· 16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak

   

37,96

· 16tik 25 zaldi fiskalera bitartekoak

   

59,63

· 25 zaldi fiskal baino gehiagokoak

   

178,95

 

Ibilgailuen potentzia eta mota

Kuota (euroak)

   

E) Trakzio mekanikozko ibilgailuek arrastran eramandako atoi eta erdi atoiak

   

2018 urtea

· Karga erabilgarriko 1.000 kg. baino gutxiago

   

37,36

· Karga erabilgarriko 1.000tik 2.000 kg bitartean

   

59,63

· Karga erabilgarriko 2.999tik gorakoak

   

178,95

   

F) Bestelako ibilgailuak

   

2018 urtea

· Ziklomotoreak

   

9,52

· 125 z.k.-rainoko motozikletak

   

9,52

· 125tik 250 z.k.-rainoko motozikletak

   

16,33

· 250tik 500 z.k.-rainoko motozikletak

   

32,53

· 500tik 1.000 z.k.-rainoko motozikletak

   

65,04

· 1.000 z.k.-tik goragoko motozikletak

   

130,15

Aintzinako ibilgailuen 100eko 100era bitarteko hobariari dagokionez, beti ere aplikatzen hasiko da eskatzaileak eskaera egin eta hurrengo urtetik aurrera.
100eko 50eko hobaria ere ezarri izango da, ibilgailuaren  motorren edo kontsumitzen duen karburanten arabera, ingurugiroan duen eragina aintzat harturik, beti ere aplikatzen hasiko da eskatzaileak eskaera egin eta hurrengo urtetik aurrera.

1.3. Iharduera ekonomikoen gaineko zerga

A) GAUR EGUNGO EGOERA [2018 urtea]

 • Gaur egun ezarritako koefizientea 1,94056 da.

 • Udalbarrutiko finkamendu fisikoa ponderatzen duen indize-eskala bakarra da eta hau 1 da.

   

2. Ezarpen borondatezko zergak

2.1 Eraikuntza, instalazio eta obre buruzko zerga

A) Gaur egungo egoera [2018 URTEA]

Karga tasa

· Oin berriko obrak edo eraikinak, hauek txikien sailkapenean sartzen direnean, 6.000 euro arte

Salbuetsita

· Obrak, eraikinak edo oin berriko instalazioak orokorrean

3,50 %

· Oin berriko obrak, eraikinak edo instalazioak nekazal arlokoak

0,35 %

· Obrak, eraikinak eta instalazioak industri arlokoak

4,50 %

· Mota guztietako eraikuntza, eraikin eta instalazioen handikuntza edo/eta aldakuntza edo birgaikuntza obrak

3,50 %

· Barne aldaketa obrak edo/eta eraikinen birgaikuntza, edozein erabilera dela eta, barne etxebizitza bi edo gehiagotan zatitzeko obrak direnean

3,50 %

· Edozein motako lurzorutan egin beharreko lur mugimenduak eta lurra erauzteko eta berdintzeko lanak

5,00 %

· Betelan exekuzio obrak edo/eta zabortegiak, deba Eusko Jaurlaritzako 423/1994 Dekretuan jasotzen den “baimendutako zabortegi eta leku” definizioaren arabera

5,00 %

Honako salbuespen egoera hau aurrikusten da:

 • Udal interes berezi bezala aitortzea, kuotaren %100ko salbuespena ezarri ahal izateko, herriarentzat onuragarri diren eraikin, obra eta instalazioak, beti ere herriari eta herritarrei zerbitzu bat ematea suposatzen denean, zehazki: janari dendak, arropa dendak, eguneroko erabilerarako gai ezberdinak saltzeko dendak

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Eskaera behar den bezala beteta.
 • Egin nahi den eraikin, obra edo instalakuntzaren behar den dokumentazioa, non azaltzen den zehazki zer nolako jarduera ezarri nahi den.
 • Alkatetzak, eraikin, obra edo instalakuntzaren lizentzia ematerakoan, onartu ahalko du eskatutako salbuespenaren aplikazioa, ebazpen bidez.

2.2 Hirilurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga

A) Gaur egungo egoera [2016 URTEA]

ALDIA

PORTZENTAIA %

TARIFA

1-5

3,1

5

5-10

2,8

5

10-15

5

5

15-20

2,7

5

3.Tasak

3.1. Zerbitzu publikoak eskaini eta iharduerak burutzeagatiko tasak

3.1.A. Lurzoruaren legeak exijitutako hirigintz lizentziak emateagatiko tasa

A) Gaur egungo egoera [2018 URTEA]

Obra txikiei dagozkien lizentziak emateagatik:

6.000,00 euro arteko aurrekontua dutenak

Salbuetsiak

6.000,00-30.000,00 euro arteko obrak

135,25

Obra handiei dagozkien lizentziak emateagatik:

Nekazal sektoreari dagozkionak

36,73

Etxebizitzak (2 etxebizitza arte)

357,27

Etxebizitzak (3 etxebizitza edo gehiago)

886,65

Industria

· 1.000 m² artekoak

886,65

· 1.000 m² / 5.000 m² artekoak

1.769,31

· 5.000 m²tik aurrerakoak

2.657,46

Partikularrek bultzatutako iharduerengatik

Plan Partzial, Plan berezi, eta urbanizazio proiektuen tramitazioa

4.428,91

Xehekapen azterlan proiektuen tramitazioa

2.436,91

Birpartzelazio eta konpentsazio proiektuak

3.543,26

Hirigintza kontsultak

442,90

Nekazaritzako hirigintz kontsultak

44,27

Gainerakoak

930,11

Iragarki gastuak aparte dira eta beti eskatzaileen kontura

 

 

3.1.B. Establezimenduen irekitze lizentziak emateagatiko tasak

A) Gaur egungo egoera [20186 URTEA]

Iharduera salbuetsiak dituzten establezimenduentzako lizentziak emateagatik

443,20

Iharduera sailkatuak dituzten establezimenduentzako lizentziak emateagatik

· Komertzioak

443,20

· Industriak

886,83

· Gainerako instalazioak

886,83

Honako salbuespen egoera aurrikusita dago:

 • Udal interes berezi bezala aitortzea, %100ko salbuespena ezarri ahal izateko, herriarentzat onuragarri diren komertzioak (dendak) irekitzeagatik, beti ere herriari eta herritarrei zerbitzu bat ematea suposatzen denean, zehazki: janari dendak, arropa dendak, eguneroko erabilerarako gai ezberdinak saltzeko dendak

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Eskaera behar den bezala beteta.
 • Ireki nahi den komertzioaren (denda) dokumentazioa, non azaltzen den zehazki zer nolako jarduera ezarri nahi den.
 • Alkatetzak, irekitzen baimena edo lizentzia ematerakoan, onartu ahalko du eskatutako salbuespenaren aplikazioa, ebazpen bidez.

 

3.1.C. Zaborrak etxez etxe biltzeagatiko tasa

A) Gaur egungo egoera [2018 URTEA]

Mota

Hiruhilekoa

Urtekoa

Etxeko zaborrak

30,26

121,04

Merkatal zaborrak

70,29

281,18

Industri zaborrak

140,85

563,54

 

3.1.D. Udal hilerriko zerbitzuengatiko tasa

A) Gaur egungo egoera [2018 URTEA]

 • Lurrean hilobiratzeagatik:                                    156,63 euro.
 • Lurrean hilobiratutako gorpua ateratzeagatik: 156,63 euro.

 

4.2. Udal jabari publikoaren erabilera pribatiko edo probetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza

4.2.1 Udal bide publikoen lurzoru, lupe edo hegalkinaren erabilpen pribatiboa edo probetxamendu berezia, hornidura zerbitzuen enpresa ustiatzaileen alde

A) Gaur egungo egoera [2018 URTEA]

Auzoteria osoari edo horren zati garrantzitsu bati dagozkion hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aldeko bide publikoen lurzoru, zorupe edo hegalkinaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziengatiko tasa aipatutako enpresek edual mugartean urtean eskuratzen duten fakturaziotik datozen diru-sarrera gordinen %1,5ekoa da. Martxoak 19ko 4/2003 Foru Arauak aldaketak sartu ditu tasa honetan, eta baita ere sartzen dira zerbitzu horien enpresa ustiatzaileen artean zerbitzu horiek banatu eta merkaturatzen dituzten enpresak.

3.2.2 Landa bideen erabilera berezia

A) Gaur egungo egoera [2018 URTEA]

 • Tasa: Bidaia eta 500 metro lineal edo bide-zati bakoitzeko 10,34 euro. Lana dohain eginez bide horren hobekuntza edo kontserbazioan lagundu dutela behar bezala egiaztatzen duten eskatzaileek aipaturiko zenbateko horren %10 ordainduko dute.
 • Fidantza: 500 metro lineal edo bide-zati bakoitzeko eta bidai bakoitzeko 41,62 euroko kopuru unitarioa.
 • Ezarritako tasa eta fidantza aplikatuko da hormigonatu nahiz hormigonatu gabeko udal titularitateko bide publikoetan eta bi kasuetan baldintza berdinetan.

 4.2.3 Karpa lagapena

 A) Gaur egungo egoera (2018 urtea)

 • Karpa lagatzeagatik prezioa: 2.000,00 euro (gehinez 7 eguneko eperako, jaso eta itzultzen den arte).
 • 7 egun horietatik gainditzen den egun bakoitzeko: 100,00 euro egun bakoitzeko.

Baimen bakoitzagatik: 300,00 euroko bermea jarriko beharko da.